1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

1507 – KOBİ Ar-Ge Programı

Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar

Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır)

 • Yeni ürün üretimi
 • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
 • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
 • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
 • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

Konularında işletmelerin uluslar arası ortaklı olarak yürütecekleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

Programın Amacı

Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;

 • Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
 • Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
 • Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
 • Teknolojik gelişimde ivme kazanılması

hedeflenmektedir.

 • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
 • Üniversiteler ve Araştırma kurumları

Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda hedef ve ihtiyaç odaklı izlenebilir sonuçları olan;

 • yeni bir ürün üretilmesi,
 • mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
 • ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler

NOT: Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı çağrı duyurusunda belirtilmektedir. Çağrı planına dahil olan alanlar; BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri), Makine, Otomotiv, Sağlık, Enerji, Gıda, Su, Kimya, Metal ve Madencilik, Tekstil şeklinde sınıflandırılmıştır.