STRATEJİK PLANLAMA DANIŞMANLIĞI

Stratejik planlama tüm organizasyonların gelişimi için en önemli yönetim araçlarından biridir. Gelişimi hedefleyen tüm kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinin stratejik planlama yaklaşımını benimsemeleri gerekmektedir.

Stratejik planlama şu sorulara yanıt arar:

1.    Neredeyiz?
2.    Nereye gitmek istiyoruz?
3.    Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?
4.    Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?

Stratejik planlama yaklaşımına göre;  öncelikle mevcut durum analizi gerçekleştirilmektedir. Mevcut durum analizi kapsamında “Neredeyiz?” sorusuna yanıt aranmakta ve gerçekleştirilen GZFT, PEST vb. yöntemlerle kurum detaylı şekilde analiz edilmektedir.

Analiz neticesinde elde edilen bulgular ve kurumun hedefleri doğrultusunda “Nereye gitmek istiyoruz?” sorusu irdelenerek, kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları tanımlanmaktadır.

Ulaşılmak istenen amaçların belirlenmesinin ardından, bu amaçlara ulaşmak için benimsenmesi gereken hedefler ve bu hedefler için hayata geçirilmesi gereken faaliyetler ayrıntılı şekilde belirlenmektedir. Ayrıca, faaliyetler için yaklaşık bütçe gereklilikleri de ortaya konarak, toplam bütçenin olması gereken bütçe tutarını aşması durumunda stratejik bir yaklaşımla hedefler ve faaliyetler arasında önceliklendirme yapılmaktadır. Böylece kurumun kısa ve orta vadede öncelik vermesi gereken hedefler ve faaliyetlerin stratejik plana konu edilmesi sağlanmaktadır. “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusuna detaylı ve kapsamlı bir şekilde yanıt veren bu çalışmalar neticesinde, kurumun yıllık programlar dahilinde hayata geçireceği tüm hedefler ve faaliyetler kılavuz niteliği taşıyacak şekilde ortaya çıkarılmaktadır.

Belirlenen amaçların ve hedeflerin gerçekleşmesinin takibi stratejik planlamanın en önemli aşamalarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda gündeme gelen “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusu için, her bir hedef için tanımlanmış olan performans göstergeleri önem kazanmaktadır. Hedeflerin en iyi şekilde takibi için performans göstergeleri somut ve izlenebilir şekilde tanımlanmalıdır.