Mali Destek Programları

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların, yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmaktır. Ayrıca bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Her program için kimlerin başvuru yapabileceği ajans tarafından belirlenmekle birlikte genel olarak aşağıdaki kurumlar/kişiler başvuru yapabilir.

 • Gerçek kişiler
 • KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,
 • Kooperatifler ve birlikler,
 • Ajansın hizmet sunduğu illerdeki kamu kuruluşları ve yerel yönetimler,
 • Üniversiteler ve teknoparklar, OSB’ler,
 • Sivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.),

Hibe çağrısına çıkılan programın amaç ve önceliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte;

 • Girişimcilerin veya KOBİ’lerin ürün/üretim/ hizmet kapasitelerini artıracak, bölgesel kalkınma ve ulusal politikalara hizmet edecek projeler,
 • Bölge planı ve programlarının uygulanmasını destekleyici kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesine, hizmet sunumunda niteliklerinin artırılmasına, insan kaynakları ve kurumsal altyapılarının geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Doğrudan Faaliyet Destek Programları

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler,
 • Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespit ve tanıtımına yönelik faaliyetler, büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edecek çalışmalar
 • Bölge için kritik öneme sahip, özellikle bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye ilişkin araştırma ve planlama çalışmalar, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler