Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNO YATIRIM)

Programın temel amacı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesidir.

KOBİ statüsündeki işletmeler veya büyük işletmelerin:

 • Türkiye’de veya yurtdışında yürüttüğü Ar-Ge ve yenilik projelerinin sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl geçmemiş olması,
 • İncelemeli patentin, başvuru tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıllık korumaya sahip olması
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yatırım izninin veya olumlu raporun başvuru tarihinden en çok 12 (oniki) ay önce alınmış olması

Desteklenecek yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanları Bakanlıkça belirlenir.

Teknogirişim Sermayesi Desteği

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

 • Teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan,
 • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun ya da üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci ya da mezun kişiler başvurabilir.

Çağrıda özel bir sınırlama olmadığı müddetçe tüm teknoloji alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları uygundur.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Teknoloji tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması, teknolojik ürüne yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış
 • Teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, AB Destekli Ar-ge Projeleri vb.

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

KOBİ’lerin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini, “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir Türkiye” vizyonuna önemli bir katkı sağlamak amaçlamaktadır.

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler

Destek sağlanacak projelerin, temel araştırma aşamasını tamamlamış, uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme aşamasına gelmiş olması gerekir.

Tasarım Merkezleri Destek Programı

Tasarım projelerini veya sözleşme çerçevesinde siparişe dayalı olarak yürütülen tasarım faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulan ve dar mükellef kurumların Türkiye’deki iş yerleri dâhil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,  münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az on tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden,  yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimler

Tasarımcı

Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin;  mühendislik,  mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişilerden oluşur

Teknisyen

Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım,  teknik,  fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişilerden oluşur

Destek Personeli

Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleri ne katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personellerden oluşur.

Destek personeli sayısı, toplam personel sayısının %10’unu geçemez.

Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü.

Diğer Alanlar
59.11 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Yapım Faaliyetleri
59.12 – Sinema Filmi, Video ve Televizyon Programları Çekim Sonrası Faaliyetleri
74.10 – Uzmanlaşmış Tasarım Faaliyetleri (Tekstil, Giyim, Ayakkabı Gibi Kişisel Eşyalar Ve Ev Eşyaları Tasarımı İle Endüstriyel Tasarım Dahil, İç Mimarların Ve Uzmanlaşmış Grafik Tasarımcıların Faaliyetleri Hariç)
90.02 – Gösteri Sanatları Destekleyici Faaliyetleri

Vergi İndirimi
Tasarım Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.
Sigorta Primi Desteği
Tasarım personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
Doktoralı ve temel bilimler konusunda Yüksek Lisans derecesine sahip personeller için  %95,  yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için  %90,  diğer personeller için  %80 Gelir Vergisi stopajı,  personellerin tasarım faaliyetlerin ayırdıkları süre oranında istisna edilir.
Damga Vergisi İstisnası
Tasarım Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlü tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.
Gümrük Vergisi İstisnası 
Kanun kapsamında yürütülen tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

1.Başvuru Öncesi Altyapı Çalışmaları
2.Başvuru Paketinin Ve Projenin Hazırlanması
3.Denetim Öncesi Hazırlık Çalışmaları
4.Denetim Ziyaretlerinin Yönetimi
5. Yıllık Faaliyet Raporlarının Hazırlanması

AR-GE Merkezleri Destek Programı

Ar-Ge Merkezi, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.
Aşağıdaki Sektörler için  30 Ar-Ge personeli istihdamı gereklidir.
 • 29 – Motorlu Kara Taşıtı, Treyler imalatı altında yer alan tüm sınıflar
 • 30 – Diğer Ulaşım Araçlarının İmalat Bölümü Altında Yer Alan;
 • 30.30 – Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı
 • 30.40 – Askeri savaş araçlarının İmalatı
 • 30.91 – Motorsiklet İmalatı
 • 30.99 – Başka Yerde Sınıflandırılmamış diğer ulaşım araçları imalatı
Ar-Ge Personeli Tanımları 
Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar
Teknisyen: Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarının tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri
Destek Personeli: Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel
a)Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde fiilen çalışan personel sayısı dikkate alınmaksızın, Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi
b)Ar-Ge merkezlerinin Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi
c)Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması
ç)Ar-Ge merkezlerinin, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması
d)Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması
e)Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
f)Ar-Ge merkezlerinin, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması,
 • İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş birden fazla Ar-Ge merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge merkezi için ayrı başvuru yapılır.
 • Münhasıran Ar-Ge faaliyetinde bulunmak üzere Ar-Ge merkezi kuracak işletmeler için Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretle iştigal eden bir işyerinin olması şartı aranmaz.

Vergi İndirimi
Ar-Ge Merkezleri, proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünüKurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir.

Sigorta Primi Desteği
Ar-Ge personeli ile destek personelinin Kanun kapsamındaki faaliyetleri karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Ar-Ge ve destek personelleri için gelir vergisi stopajı teşvik oranları

 • Doktora %95
 • Yüksek Lisans %90
 • Yüksek Lisans %95
 • Lisans %90
 • Diğer %80

Damga Vergisi İstisnası
Ar-Ge Merkezleri için Kanun kapsamındaki her türlüAr-Ge ve yenilik faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Gümrük Vergisi İstisnası
Kanun kapsamında yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

1.Başvuru Öncesi Altyapı Çalışmaları
2.Başvuru Paketinin Ve Projenin Hazırlanması
3.Denetim Öncesi Hazırlık Çalışmaları
4.Denetim Ziyaretlerinin Yönetimi
5. Yıllık Faaliyet Rapolarının Hazırlanması