AR-GE VE HİBELERİ İÇİN DESTEK DANIŞMANLIĞI

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 • Programın Amacı
  • Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir
 • Uygun Başvuru Sahipleri
  • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
  • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
 • Uygun Proje Konuları
  • Kira Desteği
  • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
  • Personel Gideri Desteği
  • Başlangıç Sermayesi Desteği
  • Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi –
  • Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
  • Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

TÜBİTAK 1501 – Sanayi Ar-Ge Projeleri

 • Programın Amacı
  • Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. Programın amacı; sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.
 • Programın Amacı
  • Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
 • Uygun Proje Konuları
  • Yeni ürün üretimi
  • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Konularında yürütülecek Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

TÜBİTAK 1507 – KOBİ Ar-Ge Programı

 • Programın Amacı
  • Programda projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

  Uygun Başvuru Sahipleri

  • KOBİ ölçeğindeki Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşlar

  Uygun Proje Konuları

  • Yeni bir ürün üretilmesi,
  • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi,
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

TÜBİTAK 1509 – Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • Programın Amacı
  • Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.
 • Uygun Başvuru Sahipleri
  • Katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri başvuru yapabilir (Projede en az bir yabancı ortak ile çalışılmalıdır)
 • Uygun Proje Konuları
  • Yeni ürün üretimi
  • Mevcut ürünün geliştirilmesi-iyileştirilmesi
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi
  • Maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında işletmelerin uluslar arası ortaklı olarak yürütecekleri Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

TÜBİTAK 1511 – Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Programı

 • Programın Amacı
  • Program ile Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen ülkemiz öncelikli alanlar çerçevesinde hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle;
   – Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
   – Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
   – Özgün teknolojilerin geliştirilmesi
   ​- Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

  Uygun Başvuru Sahipleri

  • Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
  • Ar-Ge yoğun başlangıç firmaları
  • Üniversiteler ve Araştırma kurumları

  Uygun Proje Konuları

  • Yeni bir ürün üretilmesi,
  • Mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi,
  • Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
  • Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler